11 07, 2023

20 APRIL – ANDREW MURRAY BEVORDER ONDERWYS AAN MEISIES

2023-07-13T21:33:14+02:00

ANDREW MURRAY BEVORDER ONDERWYS AAN MEISIES Die kerkstryd oor die liberalisme het ’n intellektuele lewe onder Afrikaners bevorder. Die optrede van die Sinode en die uitsprake van die hof het groot beroering veroorsaak, soos mens in ’n godsdienstige volk kan verwag. Voorstanders van die

20 APRIL – ANDREW MURRAY BEVORDER ONDERWYS AAN MEISIES2023-07-13T21:33:14+02:00
11 07, 2023

19 APRIL – GEESTELIKE HERLEWING EN PINKSTERBIDURE

2023-07-13T21:33:06+02:00

GEESTELIKE HERLEWING EN PINKSTERBIDURE Die liberalisme het geen blywende invloed op die NG Kerk gehad nie, en party liberale predikante het later meer behoudend geraak. Groot steun het die liberale rigting wel gehad, veral onder lidmate met geleerdheid. Die invloed van die liberalisme het

19 APRIL – GEESTELIKE HERLEWING EN PINKSTERBIDURE2023-07-13T21:33:06+02:00
11 07, 2023

18 APRIL – STRYD OOR LEWENSKWESSIES IN DIE NG KERK

2023-07-13T21:32:58+02:00

STRYD OOR LEWENSKWESSIES IN DIE NG KERK Hollands het dwarsdeur die 19de eeu ’n belangrike intellektuele taal vir Afrikaners gebly. Sowat 200 het hoofsaaklik in die teologie, regsgeleerdheid en geneeskunde aan Nederlandse universiteite gestudeer. Die teologiese studente het in aanraking met nuwe teologiese sienings

18 APRIL – STRYD OOR LEWENSKWESSIES IN DIE NG KERK2023-07-13T21:32:58+02:00
11 07, 2023

16 APRIL – AFRIKANERS VEG TEEN AFRIKANERS

2023-07-13T21:32:41+02:00

AFRIKANERS VEG TEEN AFRIKANERS Die propaganda dat Afrikaners gedurig verdeeld was onder mekaar, was ongelukkig ten dele waar. Daar was aan die begin geen sterk regering in Transvaal nie. Die boere het die kaal, koue vlaktes en bulte van die Hoëveld vir eers links

16 APRIL – AFRIKANERS VEG TEEN AFRIKANERS2023-07-13T21:32:41+02:00
11 07, 2023

15 APRIL – DIE “DUTCH MARK” OM DIE NEK

2023-07-13T21:32:33+02:00

DIE “DUTCH MARK” OM DIE NEK Van die 1860 jare af het die verengelsing in die Kolonie toegeneem, veral deur middel van die skole. Selfs op die speelterrein moes die kinders Engels met mekaar praat om straf vry te spring. In party skole is

15 APRIL – DIE “DUTCH MARK” OM DIE NEK2023-07-13T21:32:33+02:00
11 07, 2023

14 APRIL – AFRIKAANS VIR GODSDIENS EN ONDERWYS

2023-07-13T21:32:26+02:00

AFRIKAANS VIR GODSDIENS EN ONDERWYS Baie van die mense wat tot in dié tyd Afrikaans as skryftaal gebruik het, was nie-Afrikaners, en sommige van hulle is buite Suid-Afrika gebore. Ook sjeik Abu Bakr Effendi (1835–1880) was so iemand. Abu Bakr, ’n Koerd wat in

14 APRIL – AFRIKAANS VIR GODSDIENS EN ONDERWYS2023-07-13T21:32:26+02:00
11 07, 2023

13 APRIL – ’N BAANBREKER VAN DIE PAARL

2023-07-13T21:32:20+02:00

’N BAANBREKER VAN DIE PAARL Die eerste inrigting waar jong mense onbedoeld vir ’n taalbeweging gereed gemaak is, was die Paarlse Gimnasium. Die oprigter in 1858 van dié suiwer Hollandse skool was ds. GWA van der Lingen (1804–1869). Hy was die predikant wat ’n

13 APRIL – ’N BAANBREKER VAN DIE PAARL2023-07-13T21:32:20+02:00
11 07, 2023

12 APRIL – NUWE KLAAS WAARZEGGERS EN JAN TWYFELAARS

2023-07-13T21:32:12+02:00

NUWE KLAAS WAARZEGGERS EN JAN TWYFELAARS  Klaas Waarzegger se samesprake en briewe het groot geesdrif vir Afrikaans gebring. Talryke Afrikaanse briewe en samesprake het in die koerante, veral Het Volksblad maar ook De Zuid-Afrikaan en ander blaaie verskyn. Die taalkundige J du P Scholtz

12 APRIL – NUWE KLAAS WAARZEGGERS EN JAN TWYFELAARS2023-07-13T21:32:12+02:00
11 07, 2023

11 APRIL – AFRIKAANS WORD KOERANTTAAL

2023-07-13T21:32:03+02:00

AFRIKAANS WORD KOERANTTAAL Louis Henri Meurant (1812–1893) het in 1830 ’n drukpers gekoop waarmee hy op 30 Desember 1831 The Graham’s Town Journal begin uitgee het. Meurant en die latere redakteur Robert Godlonton was die eerste wat die opspraakwekkende nuus oor Piet Retief en

11 APRIL – AFRIKAANS WORD KOERANTTAAL2023-07-13T21:32:03+02:00
Go to Top