DIE KONVENSIE VAN SANDRIVIER, 17 JANUARIE 1852

Minute van byeenkomst gehouden op den plaats van den heer P. A. Venter, Zandrivier, op Vrydag den 16 dag van January 1852 tusschen Haare Majesteit Assistent Commissarissen Major W. S. Hogge & den WelE Heer C.M. Owen, aangesteld tot schikking van de affaire op de Oostlyke & Noord-oostelyk grenzen van de Kaap de Goede Hoop aan den eene zeyde, en de volgende Afgevaardigden van de Emigranten Boeren wonende ten Noorden van Vaalrivier aan de andere zeyde.

A. W. J. Pretorius, Ct. GI.

H. S. Lombaard, Landdst.

W. F. Joubert, C.G.

J. W. Grobler, R.L. (Raadslid)

G. J. Kruger, Ct. (Commandant)

P. E. Scholtz.

F. G. Wolmarans, Oudl.

J. D. van Aswegen, Veldc.

F. J. Dotes, Veldc.

N. J. S. Basson, Velde.

J. P. Furstenberg, Veldc.

T. P. Pretorius, Veldc.

J. H. Grobler

J. M. Lehman

P. Schutte

J. C. Klopper

J. H. Visage, Secs.

(Goedgekeurd door den Ed. Volksraad

in de Raadsvergadering des namiddags

van den 18e Maart 1852.

C. Potgieter

Voorzitter.

Eerstens. Hare Majesteit Assistent Commissarissen waarborgen ten volsten aan de zeyde van het Britsche Gouvernement aan de Emigrante Boeren, Noord van den Vaalrivier, het recht om haare eigene affaire te bestieren en haarlieden te regeren volgens haare eigene wetten, zonder bemoeyenis hoe ook genaamd van het Britsche Gouvernement en dat geen overschreding van het grondgebied ten Noorden van het Vaalrevier zal gedaan worden, door gemelde Gouvernement. Met de verdere verzekering dat het (de) vurigste begeerten van den Britsche Gouvernement is om vrede, vryhandel, en vriendelyke verstandhouding met de Emigrante Boeren bewonende of die noch bewonen zal, deze landstreekt voort te zeten, en word verder verstaan dat deze stelzel van geene bemoeijenis is wederzyds.

Twedens. Zo er eenige misverstand zoude plaats vinden met betrekking tot de mening van de woorden Vaalrivier, — deze kwestie zover als de linie van de spryten van de Vaalrivier betref zal beslis worden door Commissarissen wederzyds gekozen.

Derdens. Dat H.M. Assistent Commissarissen hiermede ontkennen alle bondgenootschappen hoe ook genaamd ten Noorden van de Vaalrivier met gekleurde natien.

Vierdens. Word hiermede verstaan dat geene slaverny is of zal worden gepractiseerd of toegelaten in de landstreek Noord van den Vaalrivier door de Emigranten Boeren.

Vyfde. Wederzydsche vryheid en gemak zal verschaft worden aan handelaars en reizigers, weerzeide van de Vaalrevier en word verder verstaan dat yder wagen bevattende ammunitie en vuurwapenen, komende van de Zuid van de Vaalrivier zal een certificaat produceeren geteekend door een Britsche Magestraat of andere amptenaar als daartoe geauthoriseerd is, zulks te doen, van de hoeveelheid amunitie en vuurwapenen in zyn bezit by den eersten Magestraat Noord van de Vaalrevier die ageeren zal volgens bestaande landswetten.

Zesde. Word verder vastgesteld dat geene objectie zal gemaakt worden, door eenige Britsche Authorityt aan eenige van de Emigrante Boeren in het koopen van amunitie in eenige van de Britsche Colonies, in Zuid-Africa, en word wederzyds verstaan dat de handel, in amunitie met de gecolleurde is ten strengste verboden, zowel door het Britsche Gouvernement, als door den Emigrante ten Noorden en ten Zuyden van den Vaalrevier.

Zevende. Verder word vastgesteld dat zoveel als mogelyk is — alle criminele of andere schuldigen partyen, die den wet zal ontvlugten aan beide zeide van de Vaalrevier, zal van beide partyen worden uytgeleverd, indien zulks vereischt, en dat de Britsche Rechtbanken zowel als die van de Emigranten Boeren zal wederzyds open zyn, voor alle wettige processen, en dat alle dagvaardingen, voor getuigen wederzyds gestuurd zal bekrachtigd worden, door den respectieve Magistraten om zulke getuigen te doen compareeren waar zy vereischt worden.

Achste. En is vastgesteld dat huwelykscertificaten verschaft door zodanige beampten, als daartoe bevoegd zyn zal, voldoenend beschouwd worden om de kinderen van zodanige huwelyken te gerechtigen haare erfportien te kunnen ontvangen in eenige Britsche Colonie of bezitting in Z.A.

Negende. En word verder vastgesteld dat yder perzoon nu in bezit van landgoed wonende in de Britsche grondgebied zal de vrye recht en magt hebben dezelve te verkopen, en ongemolesteerd over de Vaalrevier vertrekken, over en weder, en word verder verstaan dat deze overeenkomst bevat geen crimineele of eenige schuldenaars voor dat zy ten volle zal voldaan hebben aan hunne wettige schulden.

Aldus gedaan en geteekend op den 17de dag van January in den jare 1852.

A. W. J. Pretorius

Com.-Gen.

H. St. Lombaardt

Landros.

W. F. Joubert, C.G.

G. J. Kruger, Commadant

J. N. Grobler, R.L.

P. E. Scholtz

F. G. Wolmarans, ouderling

J. D. van Aswegen, V.C.

J. C. Kloppers

N. J. S. Basson, V.C.

J. M. Lehman

F. J. J. Botes

T. P. Pretorius, V.C.

P. Schutte

J. H. Grobler

J. P. Furstenberg, V.c.net

W. S. Hogge

Assist. Commissr.

C. Mostyn Owen

Assist. Commisr.

In presence of

John Burnet

Clerk to the Civil Commssr. of Winburg.

J. H. Visage

Secretaris.