VESTIGING VAN DIE VRYBURGERS AAN DIE KAAP, 21 FEBRUARIE 1657

Jegenwoordigh verscheijden luijden verstaen hebbende de nader ordre onser Principalen om alhier onder voordelige conditien vrijeluijden te planten, ende daer omme eenige haer tot vrijdom aenbiedende ende bij deselve oock al percelen lants na eijgen sin uijtgecosen wesende, Namentlijck eene parije onder haer vijven ’t landt aen d’ oversijde van de verse reviere bij ons den namen gegeven van den Amstel, beneden recht dwers van ’t bos, daer onse houthackers leggen, ende bij den crommen boom, omtrent 3 mijlen van ’t fort, over te gaen soo langh, ende breet, als sij begeeren: eenlijck sullende moeten aen d’ oversijde van de gemelte revier te blijven, –

Ende noch een ander partije onder haer vieren 1 cleijn mijltien nader ’t fort, bij, ’t ronde doorn bossien, aen dese sijde van do. revier, offte Amstel, ende dat van ’t cleijne bos-brughetjen aff tot aen ’t project van het te maken redoutien, omtrent de geprojecteerde vogelcoij, welck verhaelde landt, in sijn lengte als geseijdt, dan aen dese sijde van de revier omtrent ¾ mijl sijn bepalinge heefft, doch niet in de breete, anders als de gemelte revier, die haer ende d’ ander partije van den andren sceijden soude, maer al de vlackte achter tegen den Taeffel ende Caepse berghen leggende, soo breet sullen mogen beslaen als se cunnen ende willen,

Ende d’ eerste partije de vlacte in sijn breete na ’t geberghte van ’t binnenlandt van Africa, sulcx het dese 2 partijen off geselschappen meest recht in ’t midden van den hals offte vlacte tusschen de baij Fals ende Taeffelbaij hebben begreepen, op seer schoone vette gronden, ende waerom de plaetse daer de verste offte eerste colonie is begrepen, over den Amstel genaempt is Groenvelt, daer omtrent ¼ mijl verder de principaelste ende uijterste redout geprojecteert is,

Ende de plaetse van d’ ander Colonie aen dese sijde van den Amstel bij ’ ronde doorn-bosien ten respecte voorsz ende dat do. bosjen tot een crael voor de beesten soude worden gemaeckt, ende tot dien eijnde rontom van binnen claer uijt te roijen ende met een heck aff te sluijten, genaemt den Hollantsen thuijn, daer mede een redout geprojecteert is, ende al partije steen ende balcken toe bijgebracht wordt,

Soo is na wel genomen deliberatie ende goet overlegh (gemerckt d’ E. Compe. die saken oock gaerne hoe eer hoe liever tot een begin sagen, also Haer Ed. hun daer aen ten hooghsten gelegen laten) goet gevonden uijt de personen die haer topt vrijdom aenbieden en dese voorn. plaetsen uijt gecosen hebbende de navolgende als de bequaemste ende van de beste hope wel wesende, ten eijnde voorsz in vrijcheijt te stellen namentlijck tot de landbouwe genaempt Groene velt:

Harman Remajenne van Ceulen bossr

Jan Martensz de Wacht van Vreelandt do.

Jan van Passel van Geel in Brababt soldaet dat oockeen goet brouwer en brandewijnbrander is, Warnar Cornelisz van Nunspeet bootsgesel,

Roeloff Jansz van Dalen soldaet

te noemen Harmans Colonie die ’t principael op die Corenbou meenen aen te leggen etc.

Tot de lantdouwe genaempt den Hollantsen thuijn:

Steven Jansz van Wageniningen bootsgesel, geversseert in de tabacq-planterije,

Hendrik Elbrechtsz van Ossenbrugge, adelborst,

Otto Jansz van Vrede soldaet,

Jacob Cornelisz van Rosendael do.,

te noemen Stevens Colonie die ’t beneffens de granen oock op den tabacq meenen aan te leggen,

Item niet te min op allerlei aert ende thuijn-vruchten als mede gelijck de bovenste op den aenqueeck van bestiael, verkens, gansen, eenden, hoenders etc. waer dat se maer meenen voordeel aen te bejagen, doch ’t principaelste ooghmerck van de selve is na Comps. intentie op den lantbou: voor eerst ende de rest metter tijt.

Ende dewijle dan bovenstaende personen ten eijnde voorsz met bijsondren ernst haer vrijdom sijn soliciterende ende de Compe, haer aen de vorderinge der culture door vrijeluijden als geseght oock veele laten gelegen sijn, ende waer toe ons haer door vrijeluiden als geseght oock velen laten gelegen sijn, ende waer toe ons haer Ed. per der selver generale ende particuliere brieven wel expresselijck ordre hebben gesonden, mitsgaders oock bevoolen den vrijeluiden in alle ’t geene noodigeh sij de handt te bieden, ten eijnde ’t selve te eer, ende beter begin, ende voorrgangh mochte nemen, soo is vermits den tijt hardt naeckt om voor de selve dit saisoen, noch partije coren in d’ aerd te crijgen, oock goed gevonden de gemelte personen voorsz haer vrijdom te vergunnen, onder de navolgende conditien, doch alles tot nader ordre, ende approbatie van onse Heerne Principalen, meer gemelt, namentlijck:

Van hier gaan die dokument voort om die verskillende groepe vryboere se voorwaardes in terme van finansiering, aanhou van slawe, handelsbeperkings met Khoisan sowel as besoekende skepe uiteen te sit.