DIE BOSHOFHEK, NUWELAND

Grensende aan die historiese Rondebosch is die bekende Nuweland geleë, aldus deur Ryk Tulbagh genoem toe hy hier ’n nuwe buiteverblyf vir die goewerneur gebou het en “nuwe lande” omgeploeg het. Hier in die vurk van die ou wapad na die bos (Rhodeslaan) en die hoofweg suidwaarts is in 1666 aan die reeds vermelde meulenaar en steenmaker W.C. Mostert ’n plaas gegee. Hy het dit Goed-en-Quaad genoem. Teen die einde van die 17de eeu het dit tesame met ’n aangrensende plasie, Boshof, in besit van die opperchirurgyn Willem ten Damme gekom. Die naam Goed-en-Quaad het geleidelik in onbruik geraak en toe die bekende Alexander van Breda die groot landgoed teen die einde van die 18de eeu bekom, was dit in die geheel as Boshof bekend. Van Breda het verskillende bouwerke opgerig waarvan die Boshof-hek waarskynlik een van die weinige oorblyfsels is. Dit is geleë op die hoek van Paradysweg en Boshoflaan, en is een van die mooiste en bes bewaarde ou 18de-eeuse Kaapse hekke. Dit verleen toegang tot die Boshof-laan., een van die oudste eikelane aan die Kaap. Hierdie laan lei na die ou Boshof-woning, waarop die datum 1793 te lees is, asook na Bosbeek-uitbreiding en Fernwood.

In 1940 is hierdie fraai hek deur die Stadsraad van Kaapstad heeltemal herstel.

(Geproklameer 1941)

Foto: Die Boshofhek • William Fehr-versameling

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 46.