DIE GRONDWET VAN DIE AFRIKANERBOND, 1883

Algemene Konstitusie.

Art. I. De Bond kent geen nationaliteit hoegenaamd, dan alleen die der Afrikaners, en beschouwt als daartoe behorend een ieder, van welke afkomst ook, die de welvaart van Zuid-Afrika beoogt.

Art. II. Het doel van de Afrikaner Bond is: het vormen van een zuidafrikaanse nationaliteit door de aankweking van een ware vaderlandsliefde als voorbereiding der eindbestemming: Een Verenigd Zuid-Afrika.

Art. III. Naar dit doel zal de Bond treven, door de Afrikaners aan te moedigen zich zowel op staatkundig als op maatschappelik gebied te doen gelden als een natie.

Art. lV. Als gewoon lid van de Bond mag men worden toegelaten overeenkomstig bepalingen door de verschillende Provinciën vast te stellen.

Art. V. De Bond sal verdeeld worden in Provinciën, waarvan een zal gevestigd worden in elke Republiek, elke Staat en in elke Kolonie van Zuid-Afrika.

Art. VI. Het bestuur wordt zover doenlik uitgeoefend door middel van Wijksbesturen, Distriktsbesturen, Cirkelkomitees, Provinciale Besturen en een Centraal Bestuur.

Art. VIl. Het Centraal Bestuur zal bestaan uit twee afgevaardigden van elke Provinciaal Bestuur, die in dienst zullen blijven totdat hun respektieve Provinciale Besturen andere afgevaardigden in hun plaats zullen benoemen.

Art. VIII. Het Centraal Bestuur zal minstens eenmaal per jaar vergaderen in elke Provincie, op een telkens door hetzelve te bepalen dag en datum, en wel op een plaats zo centraal mogelik gelegen en door de vertegenwoordigers der aan de beurt komende Provincie aan te wijzen; doch loopt de keus van deze vertegenwoordigers uiteen, dan zal het Centraal Bestuur zelf beslissen op welke plaats in de aan de beurt komende Provincie het zal vergaderen.

Art. IX. Het Centraal Bestuur zal zorg dragen voor de algemene belangen van de Bond en voor de publikatie van een verslag van zijn verrichtingen, zowel als van de algemene toestand van de Bond, zo kort mogelik na de afloop van elk van zijn vergaderingen.

Art. X. De Provinciale Besturen zullen

(a) zorgen voor de invordering en, in overleg met het Centraal Bestuur, voor de besteding van alle de onder hun zorg behorende gelden;

(b) een-derde van de in hun kas gestorte gelden opzenden naar het Centraal Bestuur;

(c) toevoorzicht houden over de hun ondergeschikte besturen; en

(d) minstens eens per jaar vergaderen en rapporten van hun verrichtingen opzenden naar het Centraal Bestuur, overeenkomstig de instruktieën van dat lichaam, en vóór hun uiteengaan bepalen wanneer en waar de volgende gewone vergadering zal plaats vinden.

Art. Xl. Elke Provincie zal ter regeling van haar werkzaamheden een Provinciale Konstitutie mogen vaststellen, mits de bepalingen derzelve niet in strijd zijn met deze algemene Konstitutie.

Art. XII. Wegens de biezondere aldaar bestaande omstandigheden zal de Kaapkolonie een Provincie van de Bond mogen samenstellen onder de naam van Afrikaner Bond en Boeren Beschermings Vereniging van de Kaapkolonie.

Art. XIII. Alle verkiezingen van bestuursleden zullen met gesloten briefjes plaats vinden.

Art. XIV. Het Centraal Bestuur zal met inachtneming der gevoelens van die Provinciale Besturen deze Konstitutie mogen wijzigen.

Art. XV. Deze Konstitutie zal aan elke tak van de Afrikaner Bond in Zuid-Afrika en van de Boeren Beschermings Vereniging in de Kaapkolonie worden voorgelegd, met het verzoek om hun gevoelens daaromtrent mede te delen aan het Centraal Bestuur voor de 26ste September 1883, en het Centraal Bestuur zal alsdan dezelve mogen wijzigen overeenkomstig de alzo aangenomen gevoelens en zal dezelve daarop vaststellen.